• به روز رسانی: 1399/04/24

  [+] Glutamax, [+] HEPES Cat No. BI 1012 Package: 500 ml

 • به روز رسانی: 1399/05/03

  [+] HEPESCat No. BI 1013-01 Package: 100 ml

 • به روز رسانی: 1399/05/03

  [+] HEPESCat No. BI 1013-01 Package: 100 ml

 • به روز رسانی: 1399/05/03

  [without] HEPESCat No. BI 1014-01 Package: 100 ml

 • به روز رسانی: 1399/05/03

  [without] HEPESCat No. BI 1014-05 Package: 500 ml

 • به روز رسانی: 1399/05/03

  L-Glutamin [+] HEPES 15mM, NaHCO3Cat No. BI 1005 Package:500 ml

 • به روز رسانی: 1399/05/03

  [+] Glutamax, [+] HEPES100ml

 • به روز رسانی: 1399/05/03

  [+] Glutamax, [+] HEPES500ml